Kaedah Mutlaq dan Muqoyyad

Main Article Content

Asri Yanti Siregar
Alwizar Alwizar

Abstract

Artikel ini mendalami dua konsep mendasar dalam ilmu tafsir Al-Quran, yakni kaedah mutlaq (interpretasi umum) dan kaedah muqoyyad (interpretasi terbatas). Fokus artikel adalah untuk menjelaskan perbedaan esensial antara kedua kaedah ini serta bagaimana mereka diterapkan dalam pemahaman teks-teks Al-Quran. Metode penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap literatur tafsir klasik dan kontemporer yang membahas aspek-aspek kaedah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa kaedah mutlaq memberikan interpretasi yang luas dan universal, sedangkan kaedah muqoyyad memberikan interpretasi yang lebih terfokus dan situasional, sesuai dengan konteks spesifik dalam teks Al-Quran. Artikel ini tidak hanya menguraikan perbedaan teoretis antara kedua kaedah tersebut, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana pemahaman yang tepat terhadap mereka dapat memperkaya interpretasi Al-Quran secara keseluruhan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Siregar, A. Y., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Mutlaq dan Muqoyyad. Hamalatul Qur’an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur’an, 5(2), 66-74. https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.152
Section
Articles

References

Abu zahrah,Muhammad. Usul al-fiqh. t.tp;Dar al-Fikri al- Arabi.t.th.,hlm.170

Amalia, N. K., & Gani, F. A. 2023. Mutlak dan Muqayyad. Al-Tadabbur, 9(2), 243-261.

Dikutip dari Su’ủd bin ‘Abd Allah al-Fâanisan,1997. Ikhtilâf al-Mufassirîn Asbâbuhu

Atsaruhu, Riyadh : Markazal-Dirâsat wa al-I’lâam, h, 120.

Salman Harun, dkk. 2017. Kaidah-kaidah Tafsir, Jakarta: PT QAF Media Kreativa, h. 679.

Mannâ al-Qaththâan, Mabâhis fi ‘Ulủm Al-Quran Riyadh: Mansyurat al- ‘Ashr al-Hadîts,

t.th h. 345.

Firdaus. 2004. Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Jakarta: Zikrul Hakim. h. 26.

Murni, D. (2019). Mutlaq dan Muqoyyad. SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman, 7(1), 51-80.

Ibid.

Nor Ichwan, 2002. Memahami Bahasa Al-Quran ;Refleksi atas Persoalan Linguistik,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 208.

Badr al-Dîn Muhammad bin Abdillah Az-Zarkasyi,1972. Al-Burhan fi ‘Ilum AlQuran, Jilid Ii, Beirut: Dâr al-Ma’ârif li al-Tibâ’ah wa al-Nashr, h. 15.

Abdul Karim Zaidan. 1997. Fi Ushul ul-Fiqh, Baghdad: Dar al-‘Arabiyah li alTiba’ah, h. 186.

Bek Muhammad al-Hudari. 1988. Usul al-Fiqh, Bairut;al- Fikr. hal.192

Az-Zarkasyi. 1957. Burhan Fi’Ulumil Qur’an, Jilid II, Mesir: Dar Ihya’ al-kutub al-

‘Arabi, hal. 15.